Wzór Umowy Dzierżawy Gruntu

199,00 

Kategoria:

Opis

Wzór Umowy Dzierżawy Gruntu

Umowa dzierżawy gruntu to umowa pomiędzy dwoma stronami, w której jedna strona, zwana dzierżawcą, zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości, a druga strona, zwana właścicielem, zobowiązuje się do udostępnienia tej nieruchomości do dzierżawy.

W ramach umowy dzierżawy gruntu, dzierżawca ma prawo do korzystania z nieruchomości przez określony czas, zwykle kilka lub kilkanaście lat, za określoną opłatą. Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania nieruchomości w dobrym stanie oraz zwrotu jej właścicielowi po zakończeniu umowy. Umowa dzierżawy gruntu może obejmować różne rodzaje nieruchomości, takie jak ziemie rolne, budynki, place, itp.

Istnieje wiele powodów dlaczego warto mieć dobrą umowę dzierżawy gruntu. Oto kilka z nich:

  1. Ochrona interesów: Dobra umowa dzierżawy gruntu pomaga chronić interesy obu stron, określając ich odpowiedzialność oraz prawa i obowiązki.
  2. Precyzyjne określenie warunków: Umowa dzierżawy gruntu pozwala na precyzyjne określenie warunków dzierżawy, takich jak czas trwania umowy, opłaty, zasady korzystania z nieruchomości oraz warunki jej zwrotu.
  3. Unikanie nieporozumień: Dobra umowa dzierżawy gruntu pomaga uniknąć nieporozumień między stronami, dzięki jasno określonym warunkom i odpowiedzialności.
  4. Ochrona przed nieoczekiwanymi zmianami: Umowa dzierżawy gruntu pozwala na zabezpieczenie się przed nieoczekiwanymi zmianami w trakcie trwania umowy, takimi jak zmiana ceny dzierżawy czy też zmiana warunków korzystania z nieruchomości.
  5. Zwiększenie pewności prawnej: Dobra umowa dzierżawy gruntu zwiększa pewność prawną dla obu stron, dzięki jasno określonym zasadom i warunkom.

Przepisy regulujące stosunek dzierżawy znajdują się w Kodeksie cywilnym (K.c.). Przepisy dotyczące dzierżawy znajdują się w rozdziale IV Kodeksu Cywilnego dotyczącym prawa rzeczowego. Artykuły 693-709 regulują umowę dzierżawy, w tym warunki zawarcia, obowiązki stron, skutki niewykonania umowy oraz rozwiązanie umowy. Są to przepisy ogólne, które odnoszą się do dzierżawy różnych rodzajów rzeczy, w tym także gruntu.

Ponadto istnieją specjalne przepisy dotyczące dzierżawy gruntu rolnego, które regulują szczególne warunki dzierżawy tego typu nieruchomości, takie jak wymogi dotyczące kwalifikacji rolniczej dzierżawcy czy też ochrona interesów rolników. Te przepisy znajdują się w ustawie o Kształtowaniu ustroju rolnego.

Warto pamiętać, że obok przepisów cywilnych, dzierżawa gruntu jest również regulowana przez inne przepisy, takie jak przepisy prawa budowlanego, prawa podatkowego, czy prawa przestrzennego, które mogą wprowadzać dodatkowe wymagania i ograniczenia.

Umowę dzierżawy można zawrzeć na czas:

  1. określony (maksymalnie na 30 lat),
  2. na czas nieokreślony.

Czy umowa dzierżawy zawsze doprowadzi do legitymowania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim:

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane:

Ilekroć w tej ustawie jest mowa o „prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”, należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W ocenie WSA nie ulega wątpliwości, że jednym z wyżej wymienionych stosunków zobowiązaniowych, z którym może wiązać się uprawnienie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jest umowa dzierżawy unormowana w art. 693 i nast. ustawy – Kodeks cywilny.

Jednak jak równocześnie przypomniał WSA zarazem w orzecznictwie trafnie zauważono, że z samej istoty umowy dzierżawy nie wynika prawo do zabudowy dzierżawionego gruntu przez dzierżawcę (wyrok NSA z dnia 4 września 2007 r., II OSK 1160/06), co oznacza, że wzmianka o nim musi być expressis verbis zawarta w treści umowy.

Możesz też być zainteresowany szkoleniem z inwestowania w grunty o nazwie: Pieniądze zakopane w ziemi. Znajdziesz najbliższy termin tutaj:

https://panstwopiesto.pl/kategoria-produktu/szkolenia/

SI napisał taki rym:

Dzierżawa bezpieczna, z naszą umową,
uprawiaj warzywa ze spokojną głową.

Dla celów SEO:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzier%C5%BCawa

Wzór Umowy Dzierżawy Gruntu