Wzór Umowy Dzierżawy Gruntu

169,00  netto

Opis

Wzór Umowy Dzierżawy Gruntu

CO POWINNA ZAWIERAĆ DOBRA UMOWA DZIERŻAWY GRUNTU?

Umowa dzierżawy gruntu to umowa pomiędzy dwoma stronami.  W umowie tej jedna strona, zwana dzierżawcą, zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości, a druga strona, zwana właścicielem, zobowiązuje się do udostępnienia tej nieruchomości do dzierżawy.

W ramach umowy dzierżawy gruntu, dzierżawca ma prawo do korzystania z nieruchomości przez określony czas. Zwykle jest to kilka lub kilkanaście lat. Korzysta z gruntu oczywiście za określoną opłatą. Ponadto dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania nieruchomości w dobrym stanie oraz zwrotu jej właścicielowi po zakończeniu umowy. Umowa dzierżawy gruntu może obejmować różne rodzaje nieruchomości, takie jak ziemie rolne, budynki, place, itp.

Istnieje wiele powodów dlaczego warto mieć dobrą umowę dzierżawy gruntu. Oto kilka z nich:

  1. Ochrona interesów właściciela i dzierżawcy.  W rzeczywistości dobra umowa dzierżawy gruntu pomaga chronić interesy obu stron, określając ich odpowiedzialność oraz prawa i obowiązki.
  2. Ponadto Umowa dzierżawy gruntu pozwala na precyzyjne określenie warunków dzierżawy. Do warunków tych zaliczamy: czas trwania umowy, opłaty, zasady korzystania z nieruchomości oraz warunki jej zwrotu.
  3. Pozwala na unikanie nieporozumień.
  4. Co więcej Umowa dzierżawy gruntu pozwala na zabezpieczenie się przed nieoczekiwanymi zmianami w trakcie trwania umowy,
  5. Z pewnością zwiększa też pewność prawną obu stron umowy, dzięki jasno określonym zasadom i warunkom.

Co więcej przepisy regulujące stosunek dzierżawy znajdują się w Kodeksie cywilnym.  Odpowiednio artykuły 693-709 regulują umowę dzierżawy, w tym warunki zawarcia, obowiązki stron, skutki niewykonania umowy oraz rozwiązanie umowy. Są to przepisy ogólne, które odnoszą się do dzierżawy różnych rodzajów rzeczy, w tym także gruntu.

Ponadto istnieją specjalne przepisy dotyczące dzierżawy gruntu rolnego, które regulują szczególne warunki dzierżawy tego typu nieruchomości, takie jak wymogi dotyczące kwalifikacji rolniczej dzierżawcy czy też ochrona interesów rolników. Te przepisy znajdują się w ustawie o Kształtowaniu ustroju rolnego.

Warto pamiętać, że obok przepisów cywilnych, dzierżawa gruntu jest również regulowana przez inne przepisy, takie jak przepisy prawa budowlanego, prawa podatkowego, czy prawa przestrzennego, które mogą wprowadzać dodatkowe wymagania i ograniczenia.

NA JAKI OKRES MOGĘ ZAWRZEĆ UMOWĘ DZIERŻAWY?

  1. określony (maksymalnie na 30 lat),
  2. na czas nieokreślony.

Czy umowa dzierżawy zawsze doprowadzi do legitymowania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane:

Ilekroć w tej ustawie jest mowa o „prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”, należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Możesz też być zainteresowany szkoleniem z inwestowania w grunty o nazwie: Pieniądze zakopane w ziemi. Znajdziesz najbliższy termin tutaj:

https://panstwopiesto.pl/kategoria-produktu/szkolenia/

Dla celów SEO:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzier%C5%BCawa

Wzór Umowy Dzierżawy Gruntu